Artigos de Francisco Graña

Perfil do colaborador
Outras colaboracións

Suxeito revolucionario e a clase obreira hoxe

Na sociedade capitalista, as e os traballadores libres vense obrigados a vender a única propiedade que teñen, a súa forza viva de traballo, a os propietarios dos medios de produción e a subsistencia en troque dun prezo, salario, para poder satisfacer as súas necesidades vitaís. Desta maneira establécense as relacións salariaís. O traballo asalariado é […]

(0)

A guerra mediática e a técnica do ventilador

Hai pouco tempo Hillary Clinton manifestou que os EEUU e o mundo ocidental en xeral, corre o risco de enfrontarse a un gran perigo que cuestiona o seu, ate de agora, omnipotente poder. Referíase ao seu monopolio mediático que exerce no mundo, invalidando calquera alternativa que se lle opoña. Os EEUU e Occidente, foron os […]

(0)

Lembranzas da Brigada Político Social española

A Brigada Político Social española (BPS), ten a sua oríxe nos servizos secretos franquistas. En 1940 o lider nazi Heinrich Himler impulsou a creación da nova policía represiva española, a Brigada Polítco Social. En 1941 foi constituída segundo o modelo nazi. A acción represiva baseouse na práctica sistemática de torturas para forzar as declaracións dos […]

(0)

A OTAN global

A Globalización continúa o seu curso, agora coa Otan, (A organizacón militar do bloque Occidental), coa incorporación formal de Colombia, que xa tivo participando baixo a bandeira española, con tropas do exército colombiano expertas en anti-narcóticos no Afganistan. Curiosamente, desde diversas fontes se fala do incremento no cultivo da papoula do opio, coincidindo coa presencia […]

(0)

As queixas de Christine Lagarde

A directora xerente do Fondo Monetario Internacional (FMI), xunto co Banco Central, mandan unha serie de mensaxes aos gobernos das grandes economías do mundo, aos EEUU e China, cargados de reproches e lamentacións. Lagarde non entende, e critica a postura de Trump e a súa política económica agresiva e proteccionista que entorpece o comercio mundial, […]

(0)

O crepúsculo de Occidente

A civilizacion Occidental foi un fenómeno histórico singular, que se iniciou nunha pequena parte do mundo, e chegou a abarcalo na súa totalidade, marcando fondamente o destino de toda a humanidade. O Mediterráneo coas culturas grega e despois romana, xuntou as características necesarias para que unha civilización fixera da guerra permanente o eixo principal, e […]

(0)

Das multinacionais aos monopolios globais

A expansión dos monopolios é permanente dende o comezo do Capitalismo. Na primeira fase imperialista as empresas monopolistas aínda tiñan a súa base nun Estado-Nación, que co tempo, por medio da guerra e o saqueo colonialista se estenden co intercambio desigual por varias nacións, e se transforman en empresas multinacionais centralizadas nun Estado-Nación. O seguinte […]

(0)

O estado de benestar na globalización

Dende unha cosmovisión eurocéntrica, as orixes do Estado de Benestar remóntanse ao século XIX, a partir dunha lexislación social ditada en Alemania polo canceler Otto Von Bismark. Máis adiante na Gran Bretaña, adoptáronse leis similares de protección social aos traballadores para o logro da paz social e a súa desmobilización. Os obxectivos desta regulamentación eran […]

(0)

O novo imperialismo

Hai moitos síntomas que nos indican que entramos nunha nova etapa do sistema capitalista mundial, despois de máis de cen anos de duración da chamada fase superior do capitalismo. A derradeira fase do mesmo. Evidencias de que comezamos unha nova etapa, posiblemente moi longa,cargada de modificacións profundas, que rematan coa relativa e curta estabilidade acadada […]

(0)

Galiza única

Dificil é atopar outro pobo que, coma o galego leve soportando unha opresión e amansamento seculares coa finalidade de ser diluído, e aínda continue vivo e con rebeldia a pesar da súa situación de dependencia. Sabemos que ten constituído no pasado o primeiro Reino do Occidente europeo, con independencia de que este feito histórico sexa […]

(1)